• Català
  • English
  • Español

Human Resources Strategy for Researchers

El CRAG està compromès amb els principis de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. El CRAG va signar la Declaració de Compromís de la Carta Europea i el Codi de Conducta al 2012. El 29 de març del 2015, el CRAG va rebre la distinció del 'HR Excellence in Research' otorgat per la Comissió Europea. Aquest reconeixement, relacionat amb “HR Strategy for Researchers” proporciona un marc comú per establir una estratègia de Recursos Humans global i coherent en un futur immediat i a llarg termini, adoptant les millors pràctiques i estàndards internacionals de qualitat. La distinció reflecteix el compromís del CRAG per millorar contínuament les seves polítiques de Recursos Humans de conformitat amb la Carta Europea i Codi de Conducta, i per proporcionar un ambient de treball estimulant i favorable. La distinció s'atorga a institucions de recerca que, a través de la "HR Strategy for Researchers” duen a terme una avaluació interna de les seves polítiques i procediments de Recursos Humans, i es comprometen a un Pla d'Acció plurianual detallat per millorar contínuament. El Pla d'Acció està subjecte a avaluacions periòdiques i seguiment dels avenços.

A la visió estratègica de Recursos Humans del CRAG es considera que es essencial la qualitat i el benestar dels seus investigador, a més del compromís amb la excel•lència en la selecció i oferir les millors condicions possibles al tots els investigadors, per tal que duguin a terme la seva feina d’acord amb els principis de igualtat d’oportunitats, conciliació de la vida familiar i els més alts estàndards ètics.

El Pla d’Acció que es descriu a continuació es el resultat d’un procés inclusiu i obert a tot el CRAG, que té lloc durant el l’any 2014. Aquest procés implica la creació d’un grup de treball intern amb representants de totes les categories professionals de recerca del CRAG ( Investigadors, Investigadors Emergents, Investigadors Postdoctorals i Estudiants de Doctorat). El Pla d’Acció permetrà al CRAG complir els objectius estratègics de Recursos Humans, en consonància amb la Carta Europea i els principis del Codi de Conducta.