crag

Avís legal

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

Esteu visitant la pàgina web sota el domini cragenomica.es titularitat del CRAG.

 • Denominació social: Centre de Recerca en Agrigenòmica, CRAG
 • Adreça: Carrer de la Vall Moronta, Edifici CRAG. 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 • CIF: Q0801214H
 • Telèfon: 935 636 600
 • Email: info@cragenomica.es

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

El present Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web sota el domini cragenomica.es (en endavant el "Lloc Web") que el CRAG posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d'aquest lloc web.

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El CRAG podrà alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir nous serveis.

La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús en la versió publicada pel CRAG en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web. La utilització de determinats serveis oferts als usuaris a través del lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals i Condicions d'Ús. Per tant, amb caràcter previ a la utilització d'aquests serveis, els usuaris també han de llegir atentament i acceptar també les corresponents condicions particulars.

CONDICIONS GENERALS I CONDICIONS D'ÚS

L'accés al lloc web per part dels usuaris és lliure i gratuït, quedant expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d'aquest lloc web. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la mateixa i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, així com a mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Entre d'altres, aquest compromís implica que:

 • L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents condicions d'ús i, si escau, a les condicions particulars. En conseqüència, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal ús del lloc web per altres Usuaris.
 • L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
 • L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el CRAG presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del CRAG o de tercers.
 • L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
 • L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que el CRAG ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • De conformitat amb la política antispam del CRAG, l'usuari es compromet a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitàries, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitades ni prèviament consentides pel CRAG i/o els interessats.

L'Usuari que incompleixi intencionadament o culpablement qualsevol de les anteriors obligacions i compromisos respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

REGISTRE WEB I CONTRASENYES

Amb caràcter general, l'accés als serveis i continguts del lloc web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, el CRAG podrà condicionar la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar i utilitzar amb la diligència deguda.

 • Si per a la utilització d'un servei del lloc web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.
  • A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als Serveis.
 • Si com a conseqüència del registre, a l'usuari se li proporcionés una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin facilitades per CRAG i es comprometen a no permetre el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés als mateixos. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·legítima dels serveis per un tercer que utilitzi a aquest efecte credencials d'accés obtingudes a causa d'un ús no diligent o de la pèrdua d'aquestes per part de l'usuari.
 • L'usuari està obligat a notificar immediatament al CRAG qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el CRAG quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.
 • Alguns dels serveis i continguts oferts pel CRAG poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei i al pagament d'una quantitat de diners en la forma determinada en les Condicions Generals de Contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.
 • Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, serà aplicable la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris segons el que disposa l'apartat de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS d'aquest Avís Legal, així com el que disposen les Condicions de Registre, si n'hi ha.
 • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d'aquest lloc web per part de menors d'edat, obtenint degudament i prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El CRAG es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, el CRAG quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin existir en les informacions i serveis continguts d'aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, el CRAG no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i per tant exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com els errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

El CRAG tampoc garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al CRAG, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema del Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del CRAG.

El CRAG exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per tercers a través d'aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i en concret, de forma enunciativa i no limitadora: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles a través dels serveis prestats per tercers a través d'aquest lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, al CRAG o, si escau, a tercers.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del CRAG.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de CRAG i de tercers.

L'usuari podrà visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per tant, queda terminantment prohibida la seva utilització, amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

El CRAG proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a tercers, en aquest cas seran aplicables els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus titulars.

ENLLAÇOS DE TERCERS

En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el CRAG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas el CRAG assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet.

Aquests enllaços només es proporcionen per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part del CRAG.

El CRAG només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, sempre que el tractament sigui sempre respectuós, compleixi amb la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts del CRAG.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El CRAG adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà facilitar al CRAG les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en el lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de Privacitat.

De la mateixa manera, el CRAG podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús d'aquest lloc web, d'acord amb la nostra Política de Privacitat. Si us plau, llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web, igual que la majoria de llocs web a Internet, utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. En la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. Si us plau, llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant pel nostre lloc web.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L'AVÍS LEGAL

El CRAG es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal sense previ avís. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què utilitzi el lloc web, ja que aquest Avís Legal pot patir modificacions.

L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions que sorgeixin entre el CRAG i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en les quals no estigués previst en les mateixes, de conformitat amb la legislació espanyola. Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del CRAG.