• Català
  • English
  • Español

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

El CRAG és un Consorci públic format pel CSIC, el IRTA, la UAB i la UB, adscrit a la Generalitat de Catalunya i que posseeix personalitat jurídica pròpia.

Com a tal, li és d’aplicació en matèria de TRANSPARÈNCIA la Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

En compliment d’aquesta normativa es posa a disposició dels ciutadans la informació necessària referent a l’organització, funcionament i gestió dels recursos del CRAG.

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

MISIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS

ESTRUCTURA

Personal al CRAG

ACTIVITAT I PLANIFICACIÓ

COMPTES ANUALS

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ