Transparency

Transparency

Transparency

El CRAG és un Consorci públic format pel CSIC, el IRTA, la UAB i la UB, adscrit a la Generalitat de Catalunya i que posseeix personalitat jurídica pròpia.

Com a tal, li és d’aplicació en matèria de TRANSPARÈNCIA la Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

En compliment d’aquesta normativa es posa a disposició dels ciutadans la informació necessària referent a l’organització, funcionament i gestió dels recursos del CRAG.

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Misió, visió i objectius

Missatge del Director

Estructura

Estatuts
Modificació Estatuts 2008
Patronat
Comitè Científic Assessor
Organigrama

Personal al CRAG

Plan de Igualdad 2021-2024 (ES) Equality Plan 2021-2024 (EN)
PhD Program
HRS4R

Activitat i planificació

Memòria anual d'activitats

Comptes anuals

Comptes Anuals del 2017
Comptes Anuals del 2018
Comptes Anuals del 2019

Contractació pública

Contractació

Subvencions i ajuts

CRAG ranking criteria for FI 2021 predoctoral call
FI-DGR 2021 Call. CRAG ranking results
Conveni amb i-CERCA Oct2020

Tarifes serveis cientificotècnics

Tarifas Servicios CRAG 2018
Tarifas Servicios CRAG 2018 (Septiembre)
Tarifas Servicios CRAG 2019
Tarifas Servicios CRAG 2020 Tarifas Servicios CRAG 2021 (Enero)

Sol·licitud d'informació

Per a més informació podeu escriure a l'adreça: transparencia@cragenomica.es