Transparency

Policies

Policies

Transparency

El CRAG és un Consorci públic format pel CSIC, el IRTA, la UAB i la UB, adscrit a la Generalitat de Catalunya i que posseeix personalitat jurídica pròpia.

Com a tal, li és d’aplicació en matèria de TRANSPARÈNCIA la Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

En compliment d’aquesta normativa es posa a disposició dels ciutadans la informació necessària referent a l’organització, funcionament i gestió dels recursos del CRAG.

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Misió, visió i objectius

Missatge del Director

Estructura

Estatuts
Modificació Estatuts 2008
Patronat
Comitè Científic Assessor
Organigrama

Personal al CRAG

PhD Program
HRS4R

Activitat i planificació

Memòria anual d'activitats

Comptes anuals

Comptes Anuals del 2014
Comptes Anuals del 2015
Comptes Anuals del 2016
Comptes Anuals del 2017
Pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Contractació pública

Contractació

Sol·licitud d'informació

Per a més informació podeu escriure a l'adreça: transparencia@cragenomica.es